ครู/บุคลากร ปีการศึกษา 2560

ที่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิ

วิชาเอก

1

นายธนกฤต         เกตุไชยเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ม. การบริหารการศึกษา

2

นางวิลัย              ชิณวงศ์

ครู คศ.3 ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

3

นางนารีรัตน์         เงาศรี

ครู คศ.3 ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

4

นายพีรสร           เจือจันทร์

ครู คศ.3

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์/เคมี

5

นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์

ครู คศ.3

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

6

นางกรรณนิกา      หอมหวล ครู คศ.3 กศ.ม.

บริหารการศึกษา

7

นางสาววิจิตรา      จำปาเรือง ครู คศ.3 ศษ.ม.

วัดผลและประเมินผล

8

นางสาวจตุพร       พงศ์พีระ ครู คศ.3 ค.ม. วิจัยและประเมินผล
9 นายบุญส่ง           สู่เสน ครู คศ.2 กศ.บ.

สังคมศึกษา

10 นายสุกิจ             สมปาน ครู คศ.2 กศ.ม.

บริหารการศึกษา

11

นางอุทัยวรรณ      อามาตร ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ

12

นายวุฒิชัย           คำเสมอ ครู คศ.2 ค.ม.

บริหารการศึกษา

12

นางสาวฤทัยรัตน์    ขำตา ครู คศ.2 วท.บ

ชีววิทยาประยุกต์

14

นางสาวอรวรรณ    ชิณวงค์ ครู คศ.1 บธ.บ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14

นายเชน              เพ็งมาตร ครู คศ.1 ศษ.ม

สังคมศึกษา

16

นายเชาวลิต          เสาเวียง ครู คศ.1 วท.บ. เคมี
17 นางประนอม        ชาวสุรินทร์ ครู คศ.1 ค.บ.

ศิลปศึกษา

18

นายจิราวัฒน์         นางาม ครูผู้ช่วย ศษ.ม. คอมพิวเตอร์
19 นายเดชาศักดิ์        หอมหวล พนักงานราชการ วท.บ.

คอมพิวเตอร์

20

นายวสันต์            ชาลี ครูอัตราจ้าง วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา

22

นางธนิดา             แก้วพวง ครูพี่เลี้ยง วท.บ.

การจัดการทั่วไป

23

นางธัญกร             วายโสกา ครูธุรการ ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

23

นายมิตรอารีย์        จำปาเรือง ช่างไม้ 3

ม.6

 
24 นายรัตสรร            พละศักดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

ป.6