จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 60

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

2

15

16

31

ม.2

2

22

15

37

ม.3

2

26

13

39

ม.4

2

15

19

34

ม.5

2

18

26

44

ม.6

2

17

23

40

รวมทั้งหมด

12

113

112

225