จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชาย

หญิง

รวม

ภาษาไทย

1 1 2

คณิตศาสตร์

1

1

2

วิทยาศาสตร์

2

3

5

สังคมศึกษาฯ 2 1

3

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

1

ศิลปะ

1

1

การงานอาชีพฯ

2 1 3
ภาษาต่างประเทศ 2

2

ครูพี่เลี้ยง

1 1
รวม 10 10

20