จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

4

8

5

5

9

13

รวม 12 10

22