จำแนกตามระดับ/ตำแหน่ง

ฝ่าย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

บริหาร

ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1

1

ปฏิบัติการสอน

ครู  / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการ

ครู

ครูผู้ช่วย

คศ.3

คศ.2

คศ.1

1

4

2

1

5

2

2

6

6

4

1

สนับสนุน

การสอน

ครูอัตราจ้าง 1 1

พนักงานราชการ

1 1

ครูธุรการ

1 1

ครูพี่เลี้ยง

1 1
รวม 11 11

22