ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นายพีรสร         เจือจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

งานพัฒนาวินัย ทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม

งานกำกับติดตามและประเมินผล

2

นายสุกิจ           สมปาน

ครูชำนาญการ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3

นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคณะกรรมการนักเรียน

งานพัฒนาวินัย ทักษะชีวิตและคุณธรรมฯ

4

นายวสันต์          ชาลี

ครูอัตราจ้าง

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานคณะกรรมการนักเรียน