ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

1 นางนารีรัตน์       เงาศรี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสหกรณ์โรงเรียน

งานกำกับติดตามและประเมินผล

2 นายบุญส่ง         สู่เสน ครูชำนาญการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย

3 นายสุกิจ           สมปาน ครูชำนาญการ งานโสตทัศนศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

4 นางสาววิจิตรา    จำปาเรือง ครูชำนาญการพิเศษ งานอนามัยและโภชนาการ

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ

งานควบคุมภายในสถานศึกษา

5 นายวสันต์          ชาลี ครูอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานอนามัยและโภชนาการ