ฝ่ายวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

1 นางกรรณิกา      หอมหวล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานบริหารหลักสูตร

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานแนะแนวการศึกษา

งานนิเทศการศึกษา

งานกำกับติดตามและประเมินผล

2 นางสาวธิดาวรรณ์  มณีวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ งานเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
3 นางอุทัยวรรณ     อามาตร ครูชำนาญการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

4 นายวุฒิชัย          คำเสมอ ครูชำนาญการ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

5 นางสาวอรวรรณ   ชิณวงศ์ ครู คศ.1

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

งานแนะแนว

6 นายเชาวลิต        เสาเวียง ครู คศ.1 งานแนะแนว

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7 นายเดชาศักดิ์      หอมหวล พนักงานราชการ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งานแนะแนว

8 นางธนิดา           แก้วพวง ครูพี่เลี้ยง งานเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์