ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นางวิลัย            ชิณวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

งานกำกับติดตามและประเมินผล

งานบุคลากร

งานสารบรรณ

2

นายพีรสร          เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ งานแผนงานและงบประมาณ

3

นายเชน            เพ็งมาตร ครู คศ.1 งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

4

นางสาวจตุพร     พงศ์พีระ ครูชำนาญการพิเศษ งานการเงิน

5

นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา ครูชำนาญการ งานบัญชี

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

งานแผนงานและงบประมาณ

6

นายวุฒิชัย          คำเสมอ ครูชำนาญการ งานข้อมูลสารสนเทศ

งานแผนงานและงบประมาณ

7

นายเดชาศักดิ์      หอมหวล พนักงานราชการ งานข้อมูลสารสนเทศ

8

นางธัญกร        วายโสกา ครูธุรการ งานสารบรรณ