โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

โรงเรียนบ้านดินดำ

โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่

โรงเรียนบ้านดอนโก

โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองแสง

โรงเรียนบ้านโนนเปือย

โรงเรียนบ้านเทิน

โรงเรียนบ้านพันลำ

ลิ้นฟ้า

ลิ้นฟ้า

ยางชุมใหญ่

ยางชุมใหญ่

บัวน้อย

บัวน้อย

บัวน้อย

บัวน้อย

บัวน้อย

ยางชุมน้อย

ยางชุมน้อย

ยางชุมน้อย

ยางชุมน้อย

กันทรารมย์

กันทรารมย์

กันทรารมย์

กันทรารมย์

กันทรารมย์