ทำเนียบผู้บริหาร

นายวีระพล  เวชพันธ์  

ปี 2537

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

 

นายนิพนธ์  บุญตา

ปี 2537 -2546
 

นายชัยภัทร  ภัทรสิทธิศร

ปี 2546 -2554
 

นายบุญแก้ว  กรไกร

 ปี 2554 - 2556 

 

นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ

 ปี 2556 - ปัจจุบัน