ผู้บริหาร

นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ค.ม. การบริหารการศึกษา

โทรศัพท์  081-7907822

ติดต่อผู้บริหาร