O-NET

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบ O-NET  ชั้น ม.3

คะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบ O-NET  ชั้น ม.6

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเพิ่มขึ้น-ลดลง

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเพิ่มขึ้น-ลดลง

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ภาษาไทย 35.53 35.20 42.47 42.64 -6.94 46.15 50.76 41.75 49.36 4.40
สังคมศึกษา 47.68 46.79 43.45 46.24 4.23 34.92 36.53 37.68 39.71 -2.76
อังกฤษ 23.95 27.46 26.91 30.54 -2.96 19.00 23.44 17.19 24.98 1.81
คณิตศาสตร์ 29.22 29.65 27.18 32.40 2.04 16.72 21.74 21.44 26.59 -4.72
วิทยาศาสตร์ 39.84 38.62 32.45 37.63 7.39 30.63 32.54 32.10 33.40 -1.47
สุขศึกษา 61.97 59.32 49.43 51.94
ศิลปะ 43.88 43.14 33.02 34.64
การงานอาชีพ 50.89 45.42 46.71 49.01