ภาษาต่างประเทศ

นางอุทัยวรรณ  อามาตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางกรรณนิกา  หอมหวล

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. บริหารการศึกษา