คณิตศาสตร์

นายพีรสร  เจือจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ -เคมี

นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การวัดผลและประเมินผล