วิทยาศาสตร์

นายวุฒิชัย  คำเสมอ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการ
ค.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.ม. วิจัยและประเมินผล

นางนารีรัตน์  เงาศรี

 
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา

 
ครู ชำนาญการ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

 

นายเชาวลิต  เสาเวียง

 
ครู คศ.1
วท.บ. เคมี