สังคมศึกษาฯ

นายเชน  เพ็งมาตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
ศษ.ม. สังคมศึกษา

นายบุญส่ง  สู่เสน

ครูผู้สอน
ครู ชำนาญการ
กศ.บ. สังคมศึกษา

นางวิลัย  ชิณวงศ์

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน