การงานอาชีพฯ

นางอรวรรณ  ชิณวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจิราวัฒน์  นางาม

 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
ศษ.ม. คอมพิวเตอร์

นายเดชาศักดิ์   หอมหวล

พนักงานราชการ
ค.บ. คอมพิวเตอร์