ภาษาไทย

นายสุกิจ  สมปาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการ
กศ.ม. บริหารการศึกษา

นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน