อาคารสถานที่

 

1.  พื้นที่ของโรงเรียน 42  ไร่  3 งาน 23  ตารางวา

2.  อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

 2.1  อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค         

 2.2  อาคารชั่วคราว                        

 2.3  บ้านพักนักการภารโรง                

 2.4  บ้านพักครู                                       

2.5  ห้องน้ำนักเรียนแบบ 6 ที่/27          

2.6  โรงอาหารแบบ 300

 2.7  ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล.ฝ.33 

2.8  หอถังประปาแบบ 18 x 12                     

2.9  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                     

2.10  เสาธงมาตรฐานสูง 12 เมตร                  

2.11  รั้ว ประตู ป้ายชื่อโรงเรียน                     

2.12  ศาลพระภูมิ                                    

2.13  ถนน ค.ส.ล.                                    

2.14  ถนน ค.ส.ล.                   

จำนวน 3 หลัง

จำนวน 1 หลัง

จำนวน 1 หลัง

จำนวน 2 หลัง

จำนวน 3 หลัง

จำนวน 1 หลัง

จำนวน 2 ชุด

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 รูป

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 หลัง

กว้าง 5 เมตร  ยาว 205 เมตร

กว้าง 4 เมตร  ยาว 220 เมตร

3.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 3.1  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         

 3.2  ห้องสมุด                               

 3.3  ห้องโสตทัศนศึกษา                    

 3.4  ห้องคอมพิวเตอร์

3.5  สระน้ำขนาด 8 x 8 x 2 เมตร                

3.6  สระน้ำขนาด 8 x 20 x 3 เมตร                

3.7  สระน้ำขนาด 50 x 100 x 3 เมตร          

3.8  เรือนเพาะชำ                                     

3.9  ที่นาปลูกข้าว

 3.10  แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 3 ห้อง

จำนวน 1 ห้อง

จำนวน 1 ห้อง

จำนวน 2 ห้อง

จำนวน 4 สระ

จำนวน 2 สระ

จำนวน 1 สระ

จำนวน 1 หลัง

จำนวน 3 แปลง

 จำนวน 1 แห่ง