กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม

อัลบั้มภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่: 17/02/2019 | ข่าว: admin