กิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการบอกเล่าถึงชีวิตในรั้วลิ้นฟ้าพิทยาคมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ นอกจากนี้มีฐานการให้ความรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานหุ่นยนต์ ฐานที่ 2 ฐานภาษาต่างประเทศ และฐานที่ 3 ฐานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมในครั้งนี้มีครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่: 21/02/2019 | ข่าว: admin