การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

12 มีนาคม 2561 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน นโยบายและจุเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 วันที่: 13/03/2019 | ข่าว: admin