โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ วันดี  พรหมมา และคณะครูร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562  เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน รวมถึงเป็นการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

 

 

 วันที่: 21/06/2019 | ข่าว: admin