การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ปีที่เผยแพร่ สถานที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 นางสาววิจิตรา จำปาเรือง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2561 โรงเรียน ดาวน์โหลด
2 นางสาววิจิตรา จำปาเรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กับการสอนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2561 โรงเรียน ดาวน์โหลด
3 นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์ การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของเด็กชายวีระศักดิ์ บัวจูม โดยใช้แบบบันทึกการส่งงาน 2562 โรงเรียน ดาวน์โหลด