ประกาศโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เรื่อง การเฝ้าระวัง และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เดินทางออกนอกพื้นที่และกลับเข้ามาเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๕)

Related Posts