ความเป็นมา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
– ปี พ.ศ.2558 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ โดยเลือกพืชศึกษาคือ ต้นแพงพวยฝรั่ง
– 23 มีนาคม พ.ศ.2559 เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2558 รหัสสมาชิก 7-33190-001
ด้วยเห็นคุณอันจะบังเกิดแก่นักเรียน เพราะเหตุที่ ไม่มีวิชาใด ที่ไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ ไม่มีทฤษฏีใด ไม่มีสูตรใด ไม่มีสมการใดที่มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ เพียงสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ เข้าถึงธรรมชาติของธรรมชาติศาสตร์ต่าง ๆ ก็ ปรากฏชัดในจิตยิ่งได้คิด พิจารณา ไตร่ตรอง จินตนาการก็ตามมาความรู้แจ้งในศาสตร์ต่าง ๆ จึงมีแก่นักเรียนที่ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
แผนงาน วิชาการ

สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๔

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวฤทัยรัตน์ ขำตา และคณะ

 

 


หลักการและเหตุผล
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีการดำเนินพร้อมทั้งการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลประโยชน์เกิดกับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการตามองค์ประกอบ ๕ ขั้นตอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยปรับปรุงความถูกต้องทางด้านวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่าย ถ่ายภาพพรรณไม้ใหม่ให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งมีการศึกษาพืชที่น่าสนใจ และพืชที่ศึกษาคือ “ต้นแพงพวยฝรั่ง” เป็นต้นไม้ที่พบในท้องถิ่นโดยเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกภายในที่มีผลต่อการเจริญเติบการโต การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและชีวิตตน และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัย และศึกษาสรุปความสัมพันธ์ ความผูกพันและความสมดุลโดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการศึกษา และมีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ได้รู้จริงจากการศึกษาของจริงและได้มีส่วนร่วมในการศึกษาให้ได้มากที่สุด โดยการบูรณาการไปในรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าสู่ธรรมชาติรอบๆ ตัว สามารถรู้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติ
แห่งชีวิต เห็นการพึ่งพากันของสรรพสิ่งสรรพชีวิต ทำให้เด็กเกิดความรักและคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆและเพื่อให้การดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้มีการพัฒนาต่อไป
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการดำเนินงานตาม องค์ประกอบ ๕ ขั้นตอน การเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา,สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว,ประโยชน์แท้แก่มหาชน,และการผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน วิถีโรงเรียนและวิถีการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเบื้องต้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง ดี มีความสุข
๑. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น
๓. เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน
๔. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก
๕. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น
๖. เพื่อเป็นแหล่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน

เป้าหมาย
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑.๑ นักเรียนโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จำนวน ๑๘๘ คน
๑.๒ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จำนวน ๒๒ คน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพืชกับปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ และนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ เห็นคุณค่าของพรรณไม้และการจัดการเรียนรู้ “๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการจัดทำที่ชัดเจน
๒. มีการจัดทำทะเบียนพรรณพืชในโรงเรียน
๓. มีการเก็บตัวอย่างพืช
๔. มีการทำป้ายทะเบียนพืชในโรงเรียนได้ ๘๐ %
๕. เป็นแหล่งความรู้ให้หมวดวิชาต่าง ๆบูรณาการในการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มาศึกษา
๖. มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา
นอกจากนี้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นความสัมพันธ์ของพืชกับปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพและนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ เห็นคุณค่าของพรรณไม้และการจัดการเรียนรู้ “ธรรมชาติแห่งชีวิตสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” นอกจากนี้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและได้ร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าใจงาน เข้าใจทรัพยากรรอบกายและเข้าใจหน้าที่ของตน เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวกับพืชพรรณ