ข้อมูลบุคลากร

นายสุรศักดิ์ ลือขจร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ค.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ดร.นุชกานดา พิมโคตร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
การศึกษา : ค.บ.(ชีววิทยา) ,กศ.ม.(การบริหารการศึกษา), ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

นายบุญส่ง สู่เสน

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
การศึกษา : กศ.บ.(สังคมศึกษา)

นางภาวิกา วัชรวรวิชญ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา :

นางกรรณนิกา หอมหวล

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

นางสาววิจิตรา จำปาเรือง

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

นางสาวฤทัยรัตน์ ขำตา

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา :

นายเชน เพ็งมาตร

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) , ป.บัณฑิต(การจัดการ), ศษ.ม.(สังคมศึกษา)

นางสาวสุรัชวลีย์ เปี่ยมพิมเสน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ค.บ. (ฟิสิกส์)

นายวัลลภ สุราวุธ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
การศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

นางธนิดา แก้วพวง

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
การศึกษา : บ.ธบ.

นางนารีรัตน์ เงาศรี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา :

นายสุกิจ สมปาน

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
การศึกษา :

นางอุทัยวรรณ อามาตร

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

นางสาวอรวรรณ ชิณวงค์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา :

นางสาวภัทร์ศมณ สายโสภา

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
การศึกษา : ค.บ.(ศิลปศึกษา)

นายเชาวลิต เสาเวียง

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
การศึกษา : วท.บ.(เคมี)

นายเดชาศักดิ์ หอมหวล

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
การศึกษา : วท.บ.(คอมพิวเตอร์)

นายรัตสรร พละศักดิ์

นักการภารโรง
การศึกษา :

นายภาณุศักดิ์ พวงแก้ว

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ