เผยแพร่ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

ผู้วิจัย : สุรศักดิ์ ลือขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่: 8 มีนาคม 2565


บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการดำเนินการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกุงขาม จำนวน 8 คน 2) เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เลือกมาแบบเจาะจง ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ฯ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกุงขาม จำนวน 8 คน และ4) เพื่อประเมินกลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เลือกมาแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินกลยุทธ์ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า

  1. องค์ประกอบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมมี 6 ด้าน ดังนี้ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) รูปแบบและแนวทางการนิเทศ 3) เครื่องมือประกอบการนิเทศ 4) การดำเนินการนิเทศ 5) การประชุมสะท้อนการนิเทศ และ6) การประเมินผล สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน
  2. กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม องค์ประกอบกลยุทธ์ 4 ด้าน กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และคู่มือกลยุทธ์มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หลังการอบรมพัฒนาสูงกว่าก่อนการอบรมพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านกุงขาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  4. กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนกุงขาม มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : กลยุทธ์ ; การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ; บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ดาวน์โหลด