สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ดอกบัวประกายรัศมี หมายถึง ปัญญาที่สว่างไสว รู้แจ้ง
วงกลมล้อมรอบอักษรย่อ ล.พ. หมายถึง ความสามัคคี รวมเป็นหนึ่งเดียว

ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา ว ธเนนฺ เสยฺโย (ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์)
คำขวัญ ตั้งใจศึกษา พัฒนาสังคม นิยมประพฤติธรรม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นลิ้นฟ้า (เพกา)
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธลิ้นฟ้านวมบพิตร