โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ แนวทาง PA ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2564 โดย ดร.ชูขาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก รศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ อาจารย์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ และคณะคุณครูเชี่ยวชาญ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้แก่ คุณครูอาภรณ์ บุญมาก กลุ่มสาระภาษาไทย รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย คุณครูวิชุดา ตำหนง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รร.เบ็ญจลักษณ์พิทยา คุณครูพิศมัย แร่เพชร กลุ่มสาระสังคมศึกษา รร.กระแชงวิทยา คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ดร.ณัฐพล พรมลี ดร.ณัฐวดี วังสินธ์ ดร.จตุพร พงศ์พีระ ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล กศจ.อุบลราชธานี นายสุทธิพร ไชยพิเดช นายธีระสิทธิ สมปาน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตหลักเมือง ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา ผอ.ณัฐวุฒิ นามวงศ์ ผอ.นาวิน สีหาบุตร ผอ.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ ผู้บริหารในเขตพื้นที่บริการ รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์ สพม.ศกยส

By admin