วันพุธที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม    กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนำบันทึกข้อตกลงฯ เป็นกรอบในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายสุเวช แก้วพวง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

By admin