วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดี กับนายธีรวุฒ จำปาเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาภาวะผู้นำดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา และมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โดยได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ดังรายชื่อต่อไปนี้

———– ผู้จัดทำ ————
(ทีมแช็ตสีชมพู)
1. นายธีรวุฒ จำปาเรือง ม.5
2. นายอลังการณ์ ชิณวงษ์ ม.5
3. นางสาวกิตติมา นามวงค์ ม.5
4. นางสาวสุจิตรา แก้วพวง ม.5
5. นางสาวภัทรวรรณ สีดากุล ม.5
6. นายปรีชา สายเสมา ม.5
7. นางสาวยิมรัดดา เวียงคำ ม.5
8. นางสาวปณิตตา ประเสริฐศรี ม.4
9. เด็กหญิงจิวาลักษณ์ นามวงษ์ ม.3
———– ที่ปรึกษา ————
1.คุณครูจิราวัฒน์ นางาม
2.คุณครูวัลลภ สุราวุธ

By admin