ประกาศโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

By admin