ประกาศโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

By admin