งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2562

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 2562
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา-SAR 2562

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน