เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผู้ทำวิจัย

นายสุรศักดิ์  ลือขจร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด

ชื่อผู้ทำวิจัย
นายวุฒิชัย คําเสมอ ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงานโดยใช้การสอนด้วยรูปแบบซิปปา ดาวน์โหลด