เกียรติประวัติผลงานโรงเรียน

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน