เกียรติประวัติผลงานครู

ชื่อผลงาน/รางวัลประเภทระดับที่ได้รับวันที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ  กิจกรรม การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “องค์ความรู้สู่ชุมชน” ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561ผลงานครูระดับชาติ8 ธ.ค. 2561
รางวัลชมเชย การประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษบ้านฉัน” ตามโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561ผลงานครูระดับจังหวัด30 ก.ย. 2561
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “องค์ความรู้สู่ชุมชน” ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-10 พฤศจิกายผลงานครูระดับเขตพื้นที่ฯ10 พ.ย. 2561
ได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20ผลงานครูระดับภาคฯ16 มี.ค. 2561
ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3ผลงานครูระดับเขตพื้นที่ฯ12 ก.ย. 2562
ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561ผลงานครูระดับชาติ6 ธ.ค. 2561
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษผลงานครูระดับชาติ14 ธ.ค. 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3ผลงานครูระดับชาติ30 พ.ย. 542
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ระดับภาค ประเภทวีดีโอสั้นผลงานครูระดับภาคฯ25 ส.ค. 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ.2562ผลงานครูระดับเขตพื้นที่ฯ13 ก.ย. 2562