ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา เร่งรัดให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตชนบท กรมสามัญศึกษาจึงมีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีพื้นที่บริการห่างไกลจากโรงเรียน และการคมนาคมสะดวกได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาในเขตพื้นที่บริการขึ้น นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ร่วมกับ คณะครูในโรงเรียนได้สำรวจพื้นที่บริการ และมีความเห็นว่าควรจัดตั้งสาขาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมขึ้นที่บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้แจ้งความจำนงไปยังสภาตำบลลิ้นฟ้า ต่อมาในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534 คณะกรรมการสภาตำบลลิ้นฟ้าได้ดำเนินการประชุม โดยเชิญนายอำเภอยางชุมน้อย ศึกษาธิการอำเภอยางชุมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนบ้านลิ้นฟ้า ประชาชนทั่วไป และพระครูศรีธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านลิ้นฟ้า ร่วมประชุมที่ศาลาวัดบ้านลิ้นฟ้า ที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมจัดตั้งสาขาที่บ้านลิ้นฟ้าได้ และยินยอมให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน 42 ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสต่อไป

ในปีการศึกษา 2534 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม พ.ศ. 2534 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สาขาบ้านลิ้นฟ้าได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครทั้งสิ้น 76 คน แยกเป็นชาย 40 คน หญิง 36 คน และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมได้แต่งตั้ง นายสถิต เสาเวียง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนแทนผู้บริหาร และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2534 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านลิ้นฟ้าเป็นที่ทำการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมสาขาบ้านลิ้นฟ้าได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจำนวน 85 แยกเป็นชาย 46 คน หญิง 39 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 161 คน ทำให้สถานที่ทำการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ท่านพระครูศรีธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านลิ้นฟ้าร่วมกับชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ทำการต่อเติมใต้ถุนกุฏิวัดโดยใช้งบประมาณจำนวน 28,000 บาทใช้ดำเนินการเรียนการสอนต่อไป

ในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัคร 57 คน แยกเป็นชาย 31 คน หญิง 26 คน ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 218 คน เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่ใช้เรียนไม่เพียงพอ ท่านพระครูศรีธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านลิ้นฟ้า ร่วมกับชาวบ้านใช้งบประมาณของวัดจำนวน 71,935 บาท ทำการสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับทำการเรียนการสอน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สาขาบ้านลิ้นฟ้า เป็นโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม โดยมีนายวีระพล เวชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และให้โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยมาจัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นเพื่อเป็นที่ทำการเรียนการสอนในพื้นที่สาธารณะที่จะใช้เป็นที่สร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาตำบล ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 120,000 บาท

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนิพนธ์ บุญตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีครูมาปฏิบัติหน้าที่สอนรวมทั้งสิ้น 5 คน คือ นายอุดม ประสาร นายประยูร พรมสาร นายพิพัฒน์ คงสัตย์, นางสาววิจิตรา มาสงค์, นายบุญส่ง สู่เสน นักเรียน 270 คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายชัยภัทร ภัทรสิทธิศร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวนทั้งสิ้น 15 คน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 186 คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน ในขณะดำรงตำแหน่ง ท่านได้พัฒนาโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ จัดห้องเรียนคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จนเป็นแบบอย่างของโรงเรียนใกล้เคียง สนับสนุนให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการพัฒนาวิชาการ ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จนทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายบุญแก้ว กรไกร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 300 คน

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ดังนี้ ทาสีอาคารเรียน กขค. ใช้งบประมาณ 75,000 บาท ปรับปรุงอาคารชั่วคราว เป็นอาคารศิลปะ-พลศึกษา ใช้งบประมาณ 72,000 บาท ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ใช้งบประมาณ 325,000 บาท ปรับปรุงอาคาร ค. เพื่อใช้เป็นห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติธรรมของนักเรียน ใช้งบประมาณ 299,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหาร โดยจัดทำที่นั่งรับประทานอาหาร ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท และมีข้าราชการครู จำนวน 17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 298 คน

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 287 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นางวันดี พรหมมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 19 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 203 คน

วันที่ 22 มกราคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายสุรศักดิ์ ลือขจร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 19 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 191 คน

 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

คำขวัญ   ตั้งใจศึกษา  พัฒนาสังคม  นิยมประพฤติธรรม

 ตราประจำโรงเรียน ดอกบัวประกายรัศมี  หมายถึง ปัญญาที่สว่างไสว รู้แจ้ง 

                                     วงกลมล้อมรอบอักษรย่อ ล.พ. หมายถึง ความสามัคคี รวมเป็นหนึ่งเดียว

ปรัชญาโรงเรียน                  ปญฺญา ว ธเนนฺ เสยฺโย (ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน             ต้นลิ้นฟ้า  (เพกา)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน      พระพุทธลิ้นฟ้านวมบพิตร

อัตลักษณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

เอกลักษณ์ มีจิตสาธารณะ