กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

เอกสารภายใน

 
การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความประพฤติ