แนะนำบุคลากร

 นายสุรศักดิ์ ลือขจร

การศึกษา
วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

อีเมล surasak@lppk.ac.th


นายบุญส่ง สู่เสน

การศึกษา
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

อีเมล boonsong@lppk.ac.th


นางภาวิกา วัชรวรวิชญ์

การศึกษา
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

อีเมล wilai@lppk.ac.th


นางนารีรัตน์ เงาศรี

การศึกษา
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

อีเมล nareerat@lppk.ac.th


นายพีรสร เจือจันทร์

การศึกษา
ศษ.บ. (เคมี-คณิตศาสตร์)

อีเมล peerasorn@lppk.ac.th


นางกรรณนิกา หอมหวล

การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล kannika@lppk.ac.th


น.ส.วิจิตรา จำปาเรือง

การศึกษา
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

อีเมล kannika@lppk.ac.th


น.ส.จตุพร พงศ์พีระ

การศึกษา
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

อีเมล jatuporn@lppk.ac.th


นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์

การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

อีเมล thidawan@lppk.ac.th


นายสุกิจ สมปาน

การศึกษา
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล sukit@lppk.ac.thนางอุทัยวรรณ อามาตร

การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล uthaiwan@lppk.ac.th


นายวุฒิชัย คำเสมอ

การศึกษา
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล wuttichai@lppk.ac.th


น.ส.ฤทัยรัตน์ ขำตา

การศึกษา
วท.บ. (ชีววิทยา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล ruethairat@lppk.ac.th


นายเชน เพ็งมาตร

การศึกษา
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (สังคมศึกษา)

อีเมล chen@lppk.ac.th


น.ส.อรวรรณ ชิณวงค์

การศึกษา
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล orawan@lppk.ac.th


นายเชาวลิต เสาเวียง

การศึกษา
วท.บ. (เคมี)

อีเมล chaowalit@lppk.ac.th


นางประนอม ชาวสุรินทร์

การศึกษา
ค.บ. (ศิลปะ)

อีเมล pranorm@lppk.ac.th


นายจิราวัฒน์ นางาม

การศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อีเมล chirawat@lppk.ac.th


นายเดชาศักดิ์ หอมหวล

การศึกษา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)

อีเมล dechasak@lppk.ac.th


นายวัลลภ สุราวุธ

การศึกษา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

อีเมล wanlop@lppk.ac.th


นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ 

การศึกษา
ค.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อีเมล sintaworn@lppk.ac.th


นางธนิดา แก้วพวง  

การศึกษา
…. .บ. (บริหารการจัดการทั่วไป)

อีเมล thanida@lppk.ac.th