กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565