ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา


โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
ขยายโอกาสทางการศึกษา เร่งรัดให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตชนบท กรมสามัญศึกษาจึงมีนโยบายให้โรงเรียนมัธยม ศึกษา ที่มีพื้นที่
บริการห่างไกลจากโรงเรียน และการคมนาคมสะดวกได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาในเขตพื้นที่บริการขึ้น นายสมบูรณ์
โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ร่วมกับ คณะครูในโรงเรียนได้สำรวจพื้นที่บริการ และมี
ความเห็นว่าควรจัดตั้งสาขาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมขึ้นที่บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้แจ้งความจำนงไปยังสภาตำบลลิ้นฟ้า ต่อมาในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534
คณะกรรมการสภาตำบลลิ้นฟ้าได้ดำเนินการประชุม โดยเชิญนายอำเภอยางชุมน้อย ศึกษาธิการอำเภอ
ยางชุมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนบ้านลิ้นฟ้า
ประชาชนทั่วไป และพระครูศรีธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านลิ้นฟ้า ร่วมประชุมที่ศาลาวัดบ้านลิ้นฟ้า ที่ประชุม
มีมติให้โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมจัดตั้งสาขาที่บ้านลิ้นฟ้าได้และยินยอมให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
จำนวน 42 ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสต่อไป

ในปีการศึกษา 2534 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม พ.ศ. 2534 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
สาขาบ้านลิ้นฟ้า ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครทั้งสิ้น
76 คน แยกเป็นชาย 40 คน หญิง 36 คน และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมได้แต่งตั้ง นายสถิต เสาเวียง
อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนแทนผู้บริหาร และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ.2534 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านลิ้นฟ้าเป็นที่ทำการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมสาขาบ้านลิ้นฟ้าได้เปิดรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจำนวน 85 แยกเป็นชาย 46 คน หญิง 39 คน เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 161 คน ทำให้สถานที่
ทำการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ท่านพระครูศรีธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านลิ้นฟ้าร่วมกับชาวบ้าน ผู้ปกครอง
นักเรียน ทำการต่อเติมใต้ถุนกุฏิวัดโดยใช้งบประมาณจำนวน 28,000 บาท ใช้ดำเนินการเรียนการสอนต่อไป

ในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัคร 57 คน
แยกเป็นชาย 31 คน หญิง 26 คน ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 218 คน เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้
สถานที่ใช้เรียนไม่เพียงพอ ท่านพระครูศรีธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดบ้านลิ้นฟ้า ร่วมกับชาวบ้านใช้งบประมาณ
ของวัดจำนวน 71,935 บาท ทำการสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร
จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับทำการเรียนการสอน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม สาขาบ้านลิ้นฟ้า เป็นโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม โดยมีนายวีระพล เวชพันธ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และให้โรงเรียนเปิด
ทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยมาจัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นเพื่อเป็นที่ทำการเรียนการสอน
ในพื้นที่สาธารณะที่จะใช้เป็นที่สร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาตำบล ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 120,000 บาท

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
ให้นายนิพนธ์ บุญตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
มีครูมาปฏิบัติหน้าที่สอนรวมทั้งสิ้น 5 คน คือ นายอุดม ประสาร, นายประยูร พรมสาร, นายพิพัฒน์
คงสัตย์, นางสาววิจิตรา มาสงค์, นายบุญส่ง สู่เสน นักเรียน 270 คน นักการภารโรง 1 คน
ยาม 1 คน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายชัยภัทร ภัทรสิทธิศร
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวนทั้งสิ้น 15 คน
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 186 คน นักการภารโรง
1 คน ยาม 1 คน ในขณะดำรงตำแหน่ง ท่านได้พัฒนาโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ จัดห้องเรียนคุณภาพ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จนเป็นแบบอย่างของโรงเรียนใกล้เคียง สนับสนุนให้ครูปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการพัฒนาวิชาการ ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ จนทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
มีผลการทดสอบระดับชาติในระดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายบุญแก้ว กรไกร
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเปิดทำการเรียน
การสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 15 คน พนักงานราชการ 1 คน
ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน
300 คน

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ดังนี้ ทาสีอาคารเรียน กขค. ใช้งบประมาณ 75,000 บาท ปรับปรุงอาคารชั่วคราวเป็นอาคารศิลปะพลศึกษา ใช้งบประมาณ 72,000 บาท ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาใช้งบประมาณ 325,000 บาท ปรับปรุง
อาคาร ค. เพื่อใช้เป็นห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติธรรมของนักเรียน ใช้งบประมาณ 299,000 บาท ปรับปรุง
โรงอาหาร โดยจัดทำที่นั่งรับประทานอาหาร ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท และมี
ข้าราชการครู จำนวน 17 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1
คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 298 คน

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเปิดทำการเรียน
การสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 17 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียน
ทั้งสิ้นจำนวน 287 คน

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นางวันดี พรหมมา
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมเปิดทำการเรียน
การสอนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีครูปฏิบัติหน้าที่การสอนจำนวน 17 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนและมีนักเรียน
ทั้งสิ้นจำนวน 202 คน

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยังได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขและรางวัลโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนศีลห้า นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน
250,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และได้รับงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน 274,600 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้นายสุรศักดิ์ ลือขจร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม