ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ลือขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

ดร.นุชกานดา พิมโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

นางวันดี พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

พ.ศ.2561 - 2563

นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

พ.ศ.

นายบุญแก้ว กรไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

พ.ศ.