วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ คำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2566 คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

รางวัล เพชร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้บริหารดีเด่น
นายเชน เพ็งมาตร ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รางวัล เพชร สหวิทยาเขตหลักเมือง
นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้บริหารดีเด่น
นางสาวนุชกานดา พิมโคตร ผู้บริหารดีเด่น
นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์ ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางภาวิกา วัชรวรวิชญ์ ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเชาวลิต เสาเวียง ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางกรรณนิกา หอมหวล ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิจิตรา จำปาเรือง ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายจิราวัฒน์ นางาม ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มเทคโนโลยี
นางสาวภัทร์ศมณ สายโสภา ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวอรวรรณ ชิณวงค์ ครูผู้สอนดีเด่น สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางอุทัยวรรณ อามาตร ครูผู้สอนดีเด่น สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวัลลภ สุราวุธ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (พนักงานราชการ)
นายรัตสรร พละศักดิ์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (นักการภารโรง)
นางธนิดา แก้วพวง บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (ครูธุรการ)

โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น