วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแนวทางการประเมินจากรายงานคลิปวิดีโอ ลดเอกสาร ลดแฟ้มงาน แต่ไม่ลดคุณภาพ เพื่อผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ. ในการนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินฯทุกท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผอ.รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม,  นายเทพประทาน ศรีแก้ว ผอ.รร.น้ำคำวิทยา, นายชัยยา บัวหอม ผอ.รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม, นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ ผอ.รร.สิริเกศน้อมเกล้า, นายสังวร วรรณทวี ผอ.รร.โคกหล่ามวิทยา กรรมการผู้ประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น